OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Unitra – Unizet Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa (dalej „Spółka”), ogłasza przetarg na sprzedaż towarów, z następujących grup rodzajowych :

  • Półprzewodniki
  • Kondensatory
  • Rezystory
  • Potencjometry
  • Podzespoły SMD
  • Podzespoły indukcyjne
  • Sprzęt elektromechaniczny
  • Sprzęt elektryczny
  • Osprzęt, kable, chemia

Dokładne informacje na temat towarów wchodzących w skład przedmiotu przetargu dostępne są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Przetarg prowadzony jest na podstawie załączonego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2015 poz. 2164 ze zm.).
W Przetargu mogą brać udział osoby fizyczne,osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocników.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, pełnomocnictwem, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Warszawi e, przy ul. Kolejowej 15/17 w terminie do dnia 09.12.2016 r. do godz. 14.00 r.
Wybór ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Kolejowej 15/17.
Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia Przetargu bez wyłaniania nabywcy, bez podawania przyczyn.

Regulamin sprzedaży składników aktywów

Stan magazynu

Powierzchnie biurowe, biurowo-magazynowe do wynajęcia

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 kwietnia 2014 r. zakończyliśmy sprzedaż detaliczną w sklepie Unitra-Unizet.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym klientom za wieloletnią współpracę