Dane osobowe

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zatrudnianiem
Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych jest UNITRA – UNIZET Spółka z o. o. w Likwidacji z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 15/17, (dalej jako: Spółka)
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@unizet.com.pl
Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane? Jeśli chcesz pracować w Spółce dane podajesz sam.
Jaki jest zakres przetwarzanych przez Spółkę moich danych osobowych? 1. Jeżeli chcesz pracować w Spółce – w procesie rekrutacji – Twoje dane przetwarzane są w poniższym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL.
2. Jeśli jesteś Pracownikiem Twoje dane przetwarzanych w zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków i uprawnień, stawce wynagrodzenia, wysłudze lat pracy, karach i nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numer konta bankowego, dane o zdolności do pracy, dane o Oddziale Kasy Chorych oraz dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny, ZAS – wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 – wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a – zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15b – zgłoszenia opieki nad innym członkiem rodziny oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Pracownik:
Twoje dane przetwarzane są w celu rekrutacji,
wypełnienia przez pracodawcę obowiązków prawnych związanych z Twoim zatrudnieniem oraz udzielania świadczeń socjalnych
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Były pracownik:
Twoje dane kadrowo-płacowe przetwarzane są archiwalnie przez okres 50 lat.

W szczególności:
1. Ustawa Kodeks pracy
z dnia 26 czerwca 1974r.
2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13 października 1998r.
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.
4. Ustawa o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.
5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
6. Rozporządzenie PE Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Rozp. ministra zdrowia
i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych Kodeksem pracy.
Rozp. ministra gospodarki
i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bhp.
Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy.
Rozp. Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych.
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek
w drodze do pracy lub
z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
Czy moje dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób? W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.
Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce sprawnej organizacji np.
w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw jako pracownika Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. Dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kadrowo-płacowych, księgowych,
bhp , firmom kurierskim i pocztowym).
2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących ze Spółką.
3. Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pracownika.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane? Dokumentację kadrowo-płacową przechowujemy przez okres 50 lat.
Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Administrator w rozumieniu pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową zatrudnienia.
Jakie mam prawa? Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika przepisów prawa! Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Spółka nie przetwarza danych
w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.