Przetwarzanie danych

to jest administratorem danych?

Administratorem danych jest UNITRA – UNIZET Spółka z o. o. w Likwidacji z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 15/17, (dalej jako: Spółka)

Z kim można skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@unizet.com.pl

Jakie jest źródło danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe podaje osoba, której dane dotyczą. Mogą być pozyskiwane również z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie udostępnianym przez CEIDG lub KRS.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych?

Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dane kontaktowe, jeden
z numerów identyfikacyjnych PESEL/NIP/REGON/KRS, adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

1. Sporządzanie umów.

W szczególności:
Art. 6 ust.1 lit. b RODO w zw. z art. 353(1) ustawy Kodeks cywilny.
1. Ustawa Kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964r.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń
i obrona jego praw.

2. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności .

W szczególności:
Art. 6 ust.1 lit. b RODO w zw. z art. 353(1) ustawy Kodeks cywilny.
1. Ustawa Kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964r.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń
i obrona jego praw.

Czy dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

W ramach obsługi umów dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. Dostawcom usług księgowych, audytorskich, firmom kurierskim i pocztowym.
2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących ze Spółką.
3. Osobom upoważnionym przez Kontrahenta w ramach realizacji umowy.

Czy dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Dane Kontrahenta nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są dane?

Dane zawarte w umowach są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te zostały zebrane.
Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Współpraca ze Spółką na podstawie umowy jest w pełni dobrowolna. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową podjęcia współpracy.

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?

Administrator danych zapewnia prawo dostępu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika przepisów prawa. Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Spółka nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
Wymienione powyżej prawa są realizowane na podstawie pisemnego wniosku osoby, której dane dotyczą do Administratora Danych Osobowych.
Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedzić nas osobiście.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.